KINH ĐỆ CỬU CỬU

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,

Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng,

Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,

Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Cung Bắc Đẩu xem căn quả số,

Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,

Thưởng, phong, trừng, trị phân điều đọa thăng.

CỬU NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,

Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.

Cung Trí Giác, trụ tinh thần,

Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên.

DIÊU TRÌ KIM MẪUcuucuu
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA:

Bài Kinh Đệ Cửu Cửu gồm hai phần: Phần đầu tám câu do Cửu Nương Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho, phần cuối bốn câu do Đức Phật Mẫu tiếp tục giáng cơ ban cho trọn bài Kinh Đệ Cửu Cửu.

Cửu Nương Diêu Trì Cung là vị Tiên Nương đứng hàng thứ chín trong Cửu Vị Tiên Nương. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Cửu Nương mặc áo màu xanh, ngồi bên mặt Đức Phật Mẫu, tay cầm Ống Tiêu.

Cửu Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn đến tầng Tạo Hóa Thiên để vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu. Chơn hồn được ban thưởng Đào hạnh và tiên tửu, và học triều nghi để vào Ngọc Hư Cung.

Bốn câu Kinh do Phật Mẫu ban cho nhằm cho biết nơi Kim Bàn Diêu Trì Cung có chứa Nguyên chất dùng tạo hình hài bậc Nguyên nhân và đến Cung Trí Giác trụ Tinh Khí Thần hiệp nhứt đắc quả để về Tiên cảnh.
CHÚ GIẢI:

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,

Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng,

Thoại khí 瑞 氣: Hay thụy khí, một loại khí lành. Đây chỉ Hỗn nguơn khí, nguyên khí hay khí sanh quang, dùng để nuôi sống vạn linh trong Càn khôn Vũ trụ.

Bát hồn 八 魂: Hay còn gọi là Bát phẩm chơn hồn 八 品 真 魂 do Đức Phật Mẫu tạo hóa ra. Đó là Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn.

Vận chuyển 運 轉: Dời động một vòng xoay.

Tạo Hóa Thiên 造 化 天: Một tầng Trời do Đức Diêu Trì Kim Mẫu 瑤 池 金 母 chưởng quản. Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:

Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu,

造 化 天 玄 微 天 后

Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.

掌 金 盤 佛 母 瑤 池

Sanh biến 生 變: Biến hóa mà sinh ra.

Vô cùng 無 窮: Không giới hạn.

Câu 1-2: Tầng Tạo Hóa Thiên, Đức Phật Mẫu vận chuyển Bát phẩm chơn hồn trong vùng Hỗn nguơn khí để sinh hóa mà tạo ra vạn linh sanh chúng.

Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,

Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Bàn đào 蟠 桃: Quả đào Tiên. Vua Hán Vũ Đế 漢 武 帝 nước Trung Hoa cầu Bà Tây Vương Mẫu được ban cho quả bàn đào, nói rằng cây ấy 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả.

Hội Bàn đào 蟠 桃 會: Là một buổi tiệc do Đức Phật Mẫu tổ chức đãi đào Tiên chín cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Diêu Trì Cung.

Phục sinh 復 生: Sống trở lại, phục hồi sự sống.

Đào hạnh 桃 杏: Trái đào và trái hạnh.

Rượu hồng: Một loại rượu Tiên, có màu đỏ.

Thưởng ban 賞 頒: Phật Mẫu ban ra mà thưởng cho chư Thần Thánh Tiên Phật.

Câu 3: Bà Tây Vương Mẫu mở Hội Bàn đào nơi Diêu Trì Cung để đãi chư Thần Thánh Tiên Phật.

Câu 4: Bữa tiệc đãi những trái đào và trái hạnh Tiên, ăn vào được trường sanh bất tử và phục hồi sự sống. Trong buổi tiệc, Đức Phật Mẫu ban thưởng cho Tiên tửu.

Cung Bắc Đẩu xem căn quả số,

Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.

Cung Bắc Đẩu 北 斗 宮: Một Cung ở nơi tầng Tạo Hóa Thiên.

Căn quả số 根 果 數: Mệnh số của mỗi con người do căn quả hay những hành vi thiện ác nơi trần gian trong kiếp trước tạo nên.

Triều nghi 朝 儀: Những phép tắc và lễ nghi của triều đình. Đây chỉ triều nghi ở cõi Thiêng Liêng.

Linh Tiêu 靈 霄: Tức Linh Tiêu Điện, một ngôi điện trong Ngọc Hư Cung, nơi Thiên Đình của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Câu 5: Chơn hồn vào Cung Bắc Đẩu để xem căn quả định cho số mạng của chính mình.

Câu 6: Trước khi vào Linh Tiêu Điện, Ngọc Hư Cung, Chơn hồn phải học những lễ nghi, phép tắc nơi Thiên đình.

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,

Thưởng, phong, trừng, trị phân điều đọa thăng.

Sắc lệnh 敕 令: Mệnh lệnh của Đức Chí Tôn.

Thưởng phong 賞 封: Khen thưởng và phong tước.

Trừng trị 懲 治: Xử phạt cho rõ tội.

Phân điều 分 條: Chia ra điều.

Đọa thăng 墮 升: Bị rơi xuống cảnh đọa đày và cảnh siêu thăng.

Câu 7-8: Sắc lệnh Đức Chí Tôn nơi Ngọc Hư Cung phân định cho Chơn hồn hai điều đọa và thăng.

Phong thưởng và trừng trị nơi cõi Thiêng liêng cũng theo luật “Công thưởng tội trừng” và căn cứ theo những hành vi thiện ác nơi thế gian mà định công tội cho Chơn hồn. Nếu có công thì được siêu thăng và phong thưởng cho những phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật; còn nếu có tội thì bị trừng phạt đọa đày trở lại thế gian vào con đường Lục đạo.

Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,

Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.

Kim Bồn: Hay Kim Bàn 金 盤 là một cái mâm hay cái chậu vàng Thiêng liêng nơi Diêu Trì Cung mà Đức Phật Mẫu dùng để chứa các nguyên chất.

Theo Kinh Ngọc Lộ Kim Bàn, khi Trời đất đã được hình thành, Phật Mẫu mới đem Chơn tánh phân ra một hột. Từ một hột đó, Ngài mới thổi hơi chân khí biến thành một trăm ức Linh căn Chân tánh (tức Nguyên nhân), rồi Ngài đem chứa trong Kim Bàn. Hay nói cách khác, Kim Bàn là nơi chứa các Nguyên nhân.

Vàn vàn: Do theo luật bằng trắc của câu Kinh, hai chữ này phải là vần bằng, nên hai chữ vạn vạn viết thành vàn vàn để chỉ số lượng muôn muôn, tức là rất nhiều, không đếm xiết.

Nguơn chất 元 質: Là một chất khí nguyên thủy, tức là một chất khí đầu tiên trong khí Dương quang của Chí Tôn và khí Âm quang của Phật Mẫu. Hai khí này, Đức Phật Mẫu cho phối hợp với nhau tạo thành Chơn thần của vạn linh. Khí Nguơn chất này, Phật Mẫu chứa trong Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung để tạo ra những hình hài của các bậc nguyên nhân.

Hình hài 形 骸: Thân xác. Thân xác này do Phật Mẫu tạo ra tức là Chơn thần hay xác thân Thiêng liêng.

Nguyên nhân 元 人: Những bậc có Chơn linh được sinh ra từ lúc khai thiên lập địa.

Như ta đã biết, Chơn linh là một Tiểu Linh quang được chiết ra từ Đức Chí Tôn, Phật Mẫu mới đem phối hợp với Chơn Thần do Ngài tạo ra nơi Kim Bàn để làm thành một Thánh hình, hay một hình thể Thiêng liêng.Đó là bậc Nguyên nhân vậy.

Câu 9: Đức Phật Mẫu chứa muôn muôn vạn vạn nguyên chất nơi Kim Bàn trong Cung Diêu Trì.

Câu 10: Những nguơn chất này Đức Phật Mẫu dùng tạo ra hình hài Thiêng liêng (Chơn thần) cho các bậc Nguyên nhân.

Cung Trí Giác, trụ tinh thần,

Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên.

Cung Trí Giác 智 覺 宮: Một cung nơi tầng Tạo Hóa Thiên.

Trụ 柱: Giữ bền vững.

Huờn hư: Hay hoàn hư 還 虛 trở về với cõi hư vô.

Thoát trần 脫 塵: Vượt ra khỏi cõi trần tục, tức là thoát khỏi sự luân hồi.

Đăng Tiên 登 仙: Lên cõi Tiên, tức là đắc đạo thành Tiên.

Câu 11: Nơi cung Trí Giác, trụ Tinh và Thần hiệp nhứt để tạo được Chơn thần huyền diệu.

Câu 12: Chơn thần đắc đạo thành Tiên Phật, được thoát khỏi cõi trần, để vào nơi Tiên cảnh.