tuancuu

KINH ĐẠI TƯỜNG

Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ, Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên. Tái sanh sửa đổi Chơn truyền, Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong. Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị, Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma. Giáng linh Hộ Pháp Di Đà, Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục […]

KINH TIỂU TƯỜNG

Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín, Hư Vô Thiên đến thính Phật điều. Ngọc Hư đại hội ngự triều, Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn. Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn, Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Qui. ` Vào Lôi Âm, kiến A Di, Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ […]

KINH ĐỆ CỬU CỬU

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển, Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng, Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung, Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban. Cung Bắc Đẩu xem căn quả số, Học triều nghi vào ở Linh Tiêu. Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu, Thưởng, phong, trừng, trị phân điều đọa […]

KINH ĐỆ BÁT CỬU

Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt, Phi Tưởng Thiên để gót tới nơi. Mùi trần khi đã xa khơi, Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong. Cung Tận Thức thần thông biến hóa, Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng. Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San, Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến […]

KINH ĐỆ THẤT CỬU

Nhẹ phơ phới dồi dào không khí, Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan. Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn, Hào quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên. Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo hóa, Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi. Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui, Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ […]

KINH ĐỆ LỤC CỬU

Bạch Y Quan mở đàng rước khách, Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa. Vào cung Vạn Pháp xem qua, Cho tường cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên, Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự, Lãnh Kim sa đặng dự Như Lai. Minh Vương Khổng Tước cao bay. Đem Chơn thần đến tận đài Huệ […]

KINH ĐỆ NGŨ CỬU

Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ, Cõi Xích Thiên vội mở ải quan. Thiên Quân diêu động linh phan, Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh. Đài Chiếu giám cảnh minh nhẹ bước, Xem rõ ràng tội phước căn sinh. Lần vào cung Ngọc Diệt Hình, Khai kinh Vô Tự đặng nhìn quả […]

KINH ĐỆ TỨ CỬU

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc, Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên, Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền, Vào cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân. Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng, Bộ Lôi Công giải tán trược quang. Cửa lầu Bát Quái chun ngang, Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan […]

KINH ĐỆ TAM CỬU

Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo, Động Thiên Thai bảy Lão đón đường, Cam Lồ rưới giọt nhành dương, Thất tình lục dục như dường tiêu tan. Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc, Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh. Tiêu thiều lấp tiếng dục tình, Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng […]

KINH ĐỆ NHỊ CỬU

Tây Vương Mẫu vườn Đào ướm chín, Chén trường sanh có lịnh ngự ban, Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng, Chơn Thần khá đến hội hàng chư linh. Đã thấy đủ Thiên đình huyền pháp, Cổi giác thân lên đạp Ngân Kiều. Đẩu tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu, Kim quang kiệu đỡ đến triều Ngọc […]

KINH ĐỆ NHỨT CỬU

Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo, Khối hình hài đã chịu rã tan. Bảy dây oan nghiệt hết ràng, Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Kìa Thiên cảnh con đường vọi vọi, Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu, Cung Thiềm gắng bước cho mau, Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam […]

KINH CÚNG TUẦN CỬU & TIỂU – ĐẠI TƯỜNG Triết lý của đạo Cao Đài cho rằng con người sống ở thế gian có thân xác và linh hồn, nên khi chết, không phải là hết, mà chỉ là cái thể xác hoại diệt, nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại mãi mãi. Hay nói […]